Metoda Tomatisa®

polega na mikrogimnastyce mięśni ucha przy wykorzystaniu tzw. efektu bramkowania w celu wypracowania i utrwalenia prawidłowego wzorca uwagi słuchowej.

Podczas seansów Metody Tomatisa® specjalne słuchawki przekazują dźwięki zarówno drogą powietrzną, jak i kostną.

Program treningu jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb pacjenta, jednakże zgodnie z międzynarodowymi standardami wymagane jest ukończenie minimum trzech etapów treningu słuchowego dla uzyskania pożądanych i trwałych efektów.

Badania dowodzące skuteczności metody można znaleźć na stronie tomatisassociation.org.

Etap I

specyfikacja potrzeb pacjenta
sesja trwająca ok. 2 tygodnie
4 tygodnie przerwy

Etap II

specyfikacja potrzeb pacjenta
sesja trwająca ok. 2 tygodnie
4-8 tygodni przerwy

Etap III

specyfikacja potrzeb pacjenta
sesja trwająca ok. 2 tygodnie

Centrum Terapeutyczne Sensoricus

jest placówką licencjonowaną przez wyłącznego właściciela Metody Tomatisa®: Tomatis Développement S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

Certyfikacja naszej placówki uprawnia do szerokiej diagnostyki i terapii opartej na tworzeniu indywidualnych programów z wykorzystaniem fazy pasywnej i aktywnej na licencjonowanym sprzęcie.

Pamiętaj!

Tylko licencjonowani specjaliści przeszkoleni przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu mają prawo używać znaków handlowych Tomatis Développement oraz certyfikowanego sprzętu cyfrowego.

Sprzęt produkowany i programowany przez Centrum Tomatisa daje gwarancję niezawodności i wysokiej skuteczności terapii! Nie jest on dostępny na wolnym rynku, korzystać z niego mogą tylko i wyłącznie terapeuci, którzy przeszli specjalistyczne cykle szkoleń i treningów. Jeśli chcesz skorzystać z sukcesem z metody treningu słuchowego, zawsze pytaj o licencję i certyfikat, które są do wglądu dla każdej zainteresowanej osoby.

Obszary stosowania treningu słuchowego
Metodą Tomatisa®

Uwaga to zdolność selekcjonowania i świadomego skupiania się na zewnętrznym bodźcu lub na jakiejś myśli. Jest to ogólny stan gotowości i czujności, który zapewnia układowi nerwowemu zdolność od odbioru każdego rodzaju informacji. Zaburzenia uwagi u dzieci lub dorosłych polegają na niemożności skoncentrowania się przez wystarczająco długi czas na zadaniu do wykonania, nawet jeżeli wymaga ono niewielkiego wysiłku intelektualnego i ma charakter rutynowy lub nie wnosi nic nowego (na przykład powtarzanie jakiegoś materiału lub przepisywanie tekstu).

Szczególnym aspektem uwagi jest jej podzielność, czyli zdolność do jednoczesnego skupienia się na kilku źródłach informacji lub zadaniach do wykonania. Jeżeli ten aspekt uwagi, bardzo wymagający pod względem poznawczym, nie działa prawidłowo, może być to źródłem przykrości lub frustracji.

Oprócz ogólnej stymulacji mózgu (czyli pobudzenia kory mózgowej) Metoda Tomatisa® pozytywnie oddziałuje na uwagę selektywną. Metoda działa w oparciu obramkowanie elektroniczne, które wywołuje kontrast dźwiękowy mający nieustannie i w naturalny sposób zaskakiwać mózg.

Celem jest ułatwienie mózgowi rozwijania automatycznych mechanizmów wykrywania zmian. Po odpowiednim przyswojeniu tych mechanizmów możemy dużo łatwiej selekcjonować przydatne informacje i decydować, które elementy mają drugorzędne znaczenie i można je pominąć.

Z tego względu Metoda Tomatisa® może być stosowana jako uzupełnienie metod wsparcia dla osób z zespołem deficytu uwagi z nadpobudliwością psychoruchową lub bez (ADHD/ADD).

Uczenie się to zespół mechanizmów, dzięki którym nabywamy umiejętności, zdobywamy wiedzę lub wykształcamy pewne automatyczne reakcje. Można je zdefiniować jako zdolność do zmiany zachowania w sposób spójny i trwały w reakcji na informację lub zdarzenie zewnętrzne. Proces uczenia się zależy więc od zdolności danej osoby do zmiany zachowania w zależności od doświadczeń. Istnieje wiele metod uczenia się: wykorzystanie mechanizmu nagrody, porażki, naśladowania, powtarzania, kreatywności itp. Niezależnie od metody uczenie się zakłada zdolność mózgu do nieustannej reorganizacji sieci neuronów w celu przyswojenia nowego zachowania i ułatwienia jego wykonania. To zjawisko nosi nazwę plastyczności mózgu. Właśnie plastyczność mózgu sprawia, że wtedy, gdy jakieś wydarzenie się powtórzy, reakcja na nie jest szybsza, precyzyjniejsza i bardziej intuicyjna.

Dzięki kontrastom dźwiękowym, które mają w naturalny sposób zaskakiwać mózg, Metoda Tomatisa® pozytywnie wpływa na plastyczność mózgu – pozwala mu wypracować mechanizmy wykrywania i analizy zmian. Można powiedzieć, że Metoda Tomatisa® ma charakter pedagogiczny, a jej celem jest nauka zwracania szczególnej uwagi na wydarzenia zewnętrzne i nowe. Ułatwia ona przyswajanie nowych informacji i pozwala poprawić zarówno kompetencje ogólne, jak i szkolne. Dlatego też Metodę Tomatisa® oferują obecnie setki szkół publicznych i prywatnych jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania.

W ramach nauki szkolnej dziecko uczy się przede wszystkim na błędach. Choć popełnianie błędów jest czymś normalnym i koniecznym, żeby robić postępy, to jednak dłuższe utrzymywanie się pewnych konkretnych i regularnie popełnianych błędów sprawia, że mówimy o zaburzeniach uczenia się, w większości określanych przedrostkiem DYS- (dysleksja itd.).

Nie mają one żadnego związku z poziomem inteligencji, ale określają trudności dziecka pod względem prawidłowego funkcjonowania sieci neuronów lub pewnych obszarów mózgu. Celem Metody Tomatisa® jest właśnie umożliwienie dziecku stworzenia mechanizmów rekompensujących te trudności. Inaczej mówiąc, nie da się wyleczyć z zaburzeń uczenia się, ale można je obejść lub zrekompensować, umożliwiając mózgowi korzystanie z innych sieci neuronów. Na przykład w specyficznych zaburzeniach uczenia się dotyczących mowy, Metoda Tomatisa® ułatwia dekodowanie i analizę dźwięków, mogąc dzięki temu stanowić cenną pomoc w przypadku dysleksji lub jako uzupełnienie terapii logopedycznej.

O ile dobrze wiemy, że do utrzymania dobrej formy fizycznej konieczny jest ruch, to nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba również dbać o mózg. Stymulacja mózgu za pomocą informacji sensorycznych podnosi nasz poziom energii i odpręża. Ponieważ wiemy, że w naszym ciele to właśnie ucho jest najważniejszym kanałem przesyłającym informacje sensoryczne, bez trudu zrozumiemy, jak ważną odgrywa rolę. Natomiast jeżeli mózg zastosuje mechanizm obronny, stymulacja może się okazać niewystarczająca. Mechanizm obronny może się pojawić wskutek jednorazowego, traumatycznego przeżycia, które można nazwać wstrząsem emocjonalnym. Mózg może również stworzyć mechanizm obronny stopniowo, jeżeli odbiera otoczenie jako agresywne. Dzieje się tak u osób, które muszą sobie poradzić z poważną zmianą tempa życia, ze zwiększeniem ciążącej na nich odpowiedzialności, utratą punktów odniesienia czy presją społeczną.

Metoda Tomatisa® oddziałuje na układ limbiczny (struktury podkorowe i niektóre części kory mózgowej), połączony z układem słuchowym. Układ limbiczny odpowiada między innymi za takie mechanizmy jak emocje, pamięć i uczenie się. Ponadto rolą znajdującego się w uchu wewnętrznym narządu nazywanego ślimakiem jest dynamizacja kory mózgowej. Dzięki oddziaływaniu na układ limbiczny i korę przedczołową Metoda Tomatisa® działa regulująco w przypadku zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi. Metoda Tomatisa® ma także wpływ na bezpośrednie i skuteczne złagodzenie stresu. Z tego też powodu poleca się jej stosowanie w przypadkach tak poważnych jak labilność emocjonalna czy zaburzenia psychosomatyczne.

Zaburzenia ze spektrum autyzmuprzejawiają się między innymi trudnościami w interakcjach ze światem zewnętrznym, a szczególnie nieprawidłowościami w komunikacji społecznej. Zgodnie z jedną z aktualnych hipotez neurony lustrzane osób autystycznych nie są w stanie działać prawidłowo. Neurony lustrzane są rozproszone w różnych obszarach mózgu. Pełnią ważną funkcję, ponieważ aktywują obszary mózgu mające znaczenie dla ruchu i mowy, w chwilach, gdy jedynie obserwujemy sytuację, nie podejmując żadnych działań. Odgrywają istotną rolę w rozumieniu działań, zamiarów i emocji innych ludzi.

Pozwalają nam zaplanować ruch, przewidzieć jakieś doznanie i odczuwać empatię. Inaczej mówiąc, z jednej strony pomagają nam postawić się w położeniu innych osób, a z drugiej – zaplanować nasze działanie. Mają podstawowe znaczenie dla naszych codziennych interakcji społecznych, poczynając od odpowiedzenia uśmiechem na czyjś uśmiech po odczuwanie emocji innej osoby lub rozumienie jej działań.

Metoda Tomatisa® to swego rodzaju trening prognozowania. W fazie pasywnej słuchanie muzyki przetworzonej za pomocą specjalnych kontrastów sprawia, że mózg stara się znaleźć regularność rządzącą zmianami. Metoda Tomatisa® może pomóc osobom z zaburzeniami cechującymi się opóźnieniem lub niewłaściwym rozwojem zdolności poznawczych, komunikacyjnych i zdolności do interakcji społecznych, które występują w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu i powiązanych (Zespół Aspergera, zaburzenia przetwarzania sensorycznego) albo Zespołu Downa.

Dla specjalistów zajmujących się terapią tych zaburzeń Metoda Tomatisa® stanowi narzędzie o charakterze uzupełniającym, w żadnym wypadku nie roszcząc sobie pretensji do wyłączności.

Ucho nie jest „jedynie” najważniejszym narządem zmysłów w ludzkim ciele. Jest także narządem ruchu. W uchu wewnętrznym znajduje się bowiem przedsionek, który informuje mózg o najmniejszym nawet ruchu ciała i w odpowiedzi otrzymuje od niego instrukcje. Przedsionek ma bardzo duże znaczenie dla motoryki i koordynacji. Przekazuje informacje sensoryczne i bezpośrednio wpływa (wraz z innymi częściami ciała) na motorykę, lateralizację, regulację napięcia mięśniowego i utrzymanie pionowej postawy ciała.

Trudności z motoryką i koordynacją mogą wynikać z problemów z przedsionkiem i wyrażać się opóźnieniami w umiejętnościach nabywanych w miarę rozwoju, jak chodzenie, bieganie, skakanie, wybijanie rytmu np. nogą czy palcem. Problemy z przedsionkiem mogą również przybierać postać zawrotów głowy, mdłości, trudności z utrzymaniem równowagi czy pionowej pozycji ciała itp.

Kładąc nacisk na przekazywanie dźwięków niskich i rytmicznych, Metoda Tomatisa® oddziałuje bezpośrednio na przedsionek i pozytywnie wpływa na motorykę, regulację napięcia mięśniowego i utrzymanie postawy pionowej. Ponadto oddziałuje w naturalny sposób na lateralizację słuchową, przyczyniając się do lepszej koordynacji ruchowej prawej i lewej strony.

Każdy język cechuje się własnym rytmem, który trzeba sobie przyswoić, żeby dobrze mówić w tym języku. W taki sposób w dzieciństwie nasz mózg nauczył się rozpoznawać struktury fonetyczne charakterystyczne dla języka ojczystego. I odwrotnie, nauczyliśmy się również ignorować struktury fonetyczne niezgodne z cechami naszego języka. Już od najwcześniejszych momentów życia zakodowujemy sobie rytm języka ojczystego, szczególnie dzięki głosowi matki. Te zakodowane umiejętności językowe szybko stają się hamulcem w nauce języka obcego, jeżeli jego dźwięki różnią się od wzorców dźwiękowych języka ojczystego opanowanych we wczesnym dzieciństwie. Tym samym praca polega na wyzwoleniu się z nawyków rytmicznych i dźwiękowych własnego języka, gdyż to właśnie one mają często negatywny wpływ na język, którego chcemy się nauczyć.

Badania prowadzone w Skandynawii, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii dowiodły, że grupy kontrolne (nie stosujące Metody Tomatisa® do facylitacji procesu akwizycji językowej) potrzebowały od 25% do 35% więcej czasu na przyswojenie tego samego materiału, co grupy pracujące ze sprzętem i przy wsparciu Metody Tomatisa®. Gdy grupy kontrolne oczekiwany poziom znajomości języka osiągały średnio po 250 godzinach intensywnej nauki, grupy wspomagane Metodą Tomatisa® osiągały ten poziom już średnio po 170 godzinach.

Ze względu na fakt, iż matka oczekująca dziecka przekazuje mu całe spektrum emocji (pozytywnych i negatywnych), bardzo ważne jest, aby była spokojna i odprężona. Badania dowodzą, iż płód odbiera również głos matki, co wpływa zarówno na jego rozwój fizyczny, jak i psychiczny. Istotne jest więc aby odbiór głosu matki był przyjemny. Trening słuchowy Metodą Tomatisa® sprawia, że znacznie zmniejsza się poziom napięcia i lęku u kobiet w ciąży, natomiast liczne badania pokazały, że sam czas porodu ulega skróceniu, a komfort psychiczny matki i ogólne samopoczucie szybciej wracają do normy (co natomiast pozytywnie wpływa na więź emocjonalną z noworodkiem).

Ponadto badania prowadzone przez ośrodki położnicze w wielu państw Europy, Japonii i Stanów Zjednoczonych dowiodły, że dzieci matek, które w okresie ciąży przeszły trening słuchowy Metodą Tomatisa®, są spokojniejsze, mniej płaczliwie, śpią spokojniej i wykazują tendencję do szybszego rozwoju mowy.